Átvételi hely
 Различен офис за връщане?
   Възраст на водача: 25-70
   Живея в: САЩ
Сравни коли под наем

Общи условия

Определения
В рамките на тези общи условия термините, написани с главна буква, да се разбират както следва:

Тур оператор с рент-а-кар Частна компания с ограничена отговорност, според законите в Швейцария, BookingMonkey Sàrl; търгуваща под имената BookingMonkey.com и HolidayCars.com; с главна квартира в Йенс.
Наемодател Фирми за МПС под наем като "Авис" (Avis), "Херц" (Hertz) и "Юръпкар" (Europcar), които влизат в основни договорни отношения с Потребителя.
Потребител Физическо или юридическо лице, което наема МПС от Наемодател чрез Даващ МПС под наем туроператор.
Поръчка Договорът за поръчка между Потребителя и Даващ МПС под наем туроператор за използването на МПС и съответните атрибути.
Договор Договорът за наем, чрез който Потребителят се свързва с Наемодателя, за да получи право на употреба на МПС-то.
Период Брой дни, за които МПС-то е резервирано, период от 24 часа е равен на 1 ден.
Туристическа агенция Юридическо лице, което като част от извършването на търговската му дейност, съветва, информира и посредничи за подписване на туристически договор.
Резервация Резервацията, която Потребителят прави чрез сайта на Даващия МПС под наем туроператор за кола от Наемодателя.
Ваучер Ваучерът, издаден на Потребителя от Даващия МПС под наем туроператор след завършване процеса на резервиране. Той е доказателство за плащане, което се използва и за получаване на МПС от Наемодателя. Възможно е да отнеме до 48 часа наемодателят да потвърди заявката на потребителя.
Застраховка 'Защита при отказ' Оферта, направена на Потребителя при резервацията за покритие на разходите при отказ.
Article 2 Общи разпоредби
2. 1. Тези общи условия са валидни за услугата Резервация и съответните услуги, предоставени от Даващия МПС под наем туроператор на Потребителя, както и всички правни процедури, които може да предшестват това.
2. 2. Общите условия може да се променят едностранно от Даващия МПС под наем туроператор по всяко време.
2. 3. Потребителят дава поръчка на Даващия МПС под наем туроператор да предостави определена категория МПС на дадено място за определен период. Даващият МПС под наем туроператор ще се увери, че МПС-то е предоставено според условията, възникнали в резултат на приемането на поръчката.
2. 4. Потребителят може да получи достъп до услугата на Наемодателя единствено чрез Ваучер, издаден от Даващия МПС под наем туроператор в съответствие с Резервацията и тези общи условия.
2. 5. Даващият МПС под наем туроператор не е част от договора, сключен между Потребителя и Наемодателя за използване на МПС. Договорът ще се сключи пряко между Потребителя и Наемодателя на мястото, където МПС-то се предоставя на Потребителя. Този договор е предмет на местните закони и разпоредби и/ или законите, прилагани към договора, както е предвидено от Наемодателя.
2. 6. Правата и задълженията на Потребителя във връзка с използването на МПС-то са уредени в правния договор и общите условия на съответния Наемодател. Приема се, че Потребителят е прочел и се е запознал с условията, приложими към договора, преди подписването му.
2. 7. Ако Потребителят е направил резервация при Даващия МПС под наем туроператор чрез Туристическа агенция, а след това Туристическата агенция просрочи плащането, нито Даващият МПС под наем туроператор, нито Наемодателят са задължени да изпълнят Поръчката и/ или Договора.
2. 8. Ако има някакво объркване относно обясненията на едно или повече определения в тези общи условия, трябва да се даде пояснение в духа на определенията.
2. 9. В случай на ситуация между страните, която не се покрива от общите условия, към нея трябва да се подходи в духа на условията.
2. 10. Ако едно или повече от определенията в тези общи условия или всеки друг договор с Даващия МПС под наем туроператор противоречат на всички приложими и действащи нормативни актове, съответното определение става нищожно и се заменя с друго подобно, юридически приемливо определение, което се определя от Даващия МПС под наем туроператор.
2. 11. Ако за кратък или дълъг период Даващият МПС под наем туроператор (мълчаливо) позволи отклонения от тези общи условия, това не влияе на правото му да изисква незабавно и стриктно спазване на тези условия. Потребителят не може да претендира за права на основание, че Даващият МПС под наем туроператор прилага гъвкаво тези общи условия.
2. 12. Потребителят трябва да съхранява документите за наем най-малко 8 (осем) седмици след изтичането на Периода. Жалбите на Потребителя към Даващия МПС под наем туроператор може да бъдат забавени или да не се обработят, ако съответните документи липсват.
2. 13. Резервираният от потребителя продукт ще бъде заявен. Възможно е да отнеме до 48 часа наемодателят да потвърди заявката на потребителя.
Article 3 Плащания
3. 1. Резервацията, Потребителят може да плати чрез разнообразни методи на плащане, включително кредитна карта, Paypal, iDeal и т.н. Ако потребителят избере да плати на по-късен етап, Даващият МПС под наем туроператор ще изпрати няколко напомняния за плащане. Възможността да се плати на по-късен етап не влияе на факта, че изменения и/ или отказ може да се правят единствено в съответствие с определенията в член 15 от тези общи условия.
3. 2. След като веднъж плащането от Потребителя се регистрира в една от банковите сметки на Даващия МПС под наем туроператор, Потребителят ще получи дигитален Ваучер. Потребителят трябва да заплати договорената цена, използвайки начин на плащане, посочен в процеса на онлайн резервацията. Ако Потребителят не успее да извърши плащането, нито Даващият МПС под наем туроператор, нито Наемодателя са длъжни да изпълнят Договора.
3. 3. Плащанията с кредитна карта се обработват в централния офис на Даващия МПС под наем туроператор. Допълнителните разходи, резултат на международни транзакции или обмяна на валута, ще се заплащат от собственика на кредитната карта. Даващият МПС под наем туроператор не носи отговорност за това.
Article 4 Цени и опции
4. 1. Публикуваните цени включват категорията МПС, избрана от Потребителя, неограниченият пробег километри / мили, трета страна, застраховка при кражба и щети, и местни данъци и такси. Ако се прилагат изключения, те ще са отбелязани в специфичните условия на Наемодателя.
4. 2. Цените, публикувани на уебсайта на Даващия МПС под наем туроператор, не включват разходи като: гориво, лична застраховка “Злополука”, допълнителни опции, доплащане за млад водач, доплащане за допълнителни водачи и местни данъци. Тези разходи варират според Наемодателя и мястото. Цените на артикулите, закупувани на място, може да варират и да се променят без предварително уведомление. Цените на допълнителните опции, които трябва да се платят на място (напр. детски столчета), не включват местни данъци.
4. 3. Всички допълнителни опции като детски столчета, багажници, навигационни системи, мобилни телефони и други екстри, се предоставят при поискване в зависимост от наличността. За тези опции се налага доплащане при повечето Наемодатели. Ако тази допълнителна опция не се използва или получи в посочения период, таксата за тази допълнителна опция в Резервацията все пак ще се дължи.
Article 5 Корекции на цените
5. 1. Даващият МПС под наем туроператор запазва правото си да коригира цените. Корекциите на цените няма да са приложими към съществуващи резервации, освен ако това не включва коригиране на цени в резултат на променени условия и/ или променени местни данъци/ разходи, върху които Даващият МПС под наем туроператор не може да окаже влияние, или ако Наемодателят вече не може да изпълнява задълженията си и в резултат на това Даващият МПС под наем туроператор трябва да направи допълнителни разходи или да увеличи цената.
5. 2. Разходите за допълнителни опции, които трябва да се платят на място, доплащанията и задължителните такси може да варират и са обект на промяна. Тези разходи са само примерни, тъй като реалната цена може да се промени между момента на Резервацията и момента на получаване на МПС-то.
5. 3. Съществуващите резервации с явно некоректни цени може да се откажат от Даващият МПС под наем туроператор и сумата ще бъде възстановена.
Article 6 Подобни МПС
6. 1. МПС-тата, както е упоменато на уебсайта на Даващия МПС под наем туроператор или в потвърждението на резервацията, принадлежат към клас. Марката и моделът, посочени в потвърждението на резервацията, са само пример и може да се различават от МПС-то, което в действителност се предоставя от Наемодателя на Потребителя в момента на получаването. На база общите условия Наемодателят запазва правото си да предостави на Потребителя алтернатива на същия клас, определен от броя пътнически места, брой врати, трансмисия и гориво.
Article 7 Депозит
7. 1. В повечето случаи Потребителят трябва да плати на Наемодателя депозит, който се равнява на сумата на личната отговорност, разходите за гориво и/или други допълнителни разходи, които могат да възникнат по време на периода на наемане. Този депозит трябва да се гарантира чрез кредитна карта на името на основния водач. При някой групи коли,може да се наложи и осигуряване на втора кледитна карта.
7. 2. По всяко време Потребителят е задължен да предостави кредитна карта, приемана от Наемодателя: Даващият МПС под наем туроператор не носи отговорност в това отношение. Разнообразни кредитни карти, като ПИН карти и Виза Електрон, както и вариантите на този вид платежни карти може да не се приемат. Депозит в брой може да се откаже. В някой случаи Наемодателят може да приеме имайки превид ситуацията и условията.
Article 8 Получаване на МПС-то
8. 1. За да получи МПС-то, Потребителят трябва да притежава следните документи: документ за самоличност (лична карта или паспорт), валидна шофьорска книжка, ваучерът и кредитна карта на името на основния водач. Потребителят трябва да се увери, че името на Потребителя върху ваучера съответства на името на документа за самоличност. Може да се наложи Потребителят да представи международна шофьорска книжка. Потърсете организация на автомобилистите, за да проверите дали ще е необходима международна шофьорска книжка. На броени места Наемодателят може да изисква Потребителят да предостави копие от банково извлечение или друг документ, който съдържа домашния адрес на Потребителя.
8. 2. Повечето аерогари имат бюро в залата за пристигащи или веднага извън сградата. Ако случаят не е такъв, Потребителят ще бъде посрещнат от представител на Наемодателя (Посрещане) или микробус ще извози Потребителя до мястото на наемане на МПС. Точните подробности ще бъдат посочени във Ваучера.
Article 9 Наемане на МПС
9. 1. В края на периода Потребителят трябва да върне изправното МПС на правилното място, както е посочено в Договора, и в уреченото време. Потребителят трябва да се увери, че МПС-то се връща на същата фирма, от която е получено.
Article 10 Закъснения
10. 1. Важно е Потребителят да съобщи на Даващия МПС под наем туроператор номера на полета преди излитане. Ако Наемодателят разполага с точните данни за полета, ще има в предвид закъсненията на полета.
10. 2. Ако Потребителят попадне в закъснение, което да доведе до пропускане часа за получаване на МПС-то, Потребителят трябва да се свърже с Даващия МПС под наем туроператор или Наемодателя. Данните за контакт са посочени във Ваучера.
10. 3. Ако Даващият МПС под наем туроператор или Наемодателят не бъдат информирани, Наемодателят може да даде МПС-то под наем на друг клиент веднага след като изтече периода на изчакване от Наемодателя. Този период на изчакване варира при различните Наемодатели и не е известен предварително на Даващия МПС под наем туроператор. Ако МПС-то може да се получи единствено след края на работното време в резултат на закъснение, Наемодателят може да начисли на Потребителя такса "извънработно време" (наричана още "обслужване в извънработно време" или "посрещане при късно пристигане").
Article 11 Застраховка на пътниците
11. 1. Тя се приема и като лична застраховка "Злополука". Повечето туристически застраховки покриват лични злополуки (проверете преди тръгване). Ако тя не е включена в застрахователния пакет, Потребителят може да направи тази застраховка при Наемодателя веднага щом започне Периода.
Article 12 Контрол на качеството
12. 1. Ако има проблеми или оплаквания, Даващият МПС под наем туроператор ще направи всичко възможно да ги разреши. Потребителят трябва да уведоми Даващия МПС под наем туроператор веднага за всички проблеми или оплаквания, така че Даващият МПС под наем туроператор да успее да намери подходящо решение.
12. 2. Ако по някаква причина Потребителят не е доволен от МПС-то, то той веднага трябва да уведоми местния Наемодател и Даващия МПС под наем туроператор. Ако Даващият МПС под наем туроператор не е получил предишни уведомления за проблема, Даващият МПС под наем туроператор няма да може да отстрани оплакванията за състоянието на МПС-то след изтичането на Периода. Ако предложените от Наемодателя алтернативи се приемат от Потребителя без по-нататъшна намеса на Даващия МПС под наем туроператор, не може да се подават жалби с обратна сила.
12. 3. Потребителят може да подаде писмена жалба / писмо, и-мейл или факс / към Даващия МПС под наем туроператор в рамките на 14 (четиринадесет) дни от края на Периода: заедно с жалбата Потребителят трябва да изпрати копия на Договора и всички приложими разписки и фактури.
Article 13 Възстановяване на суми
13. 1. (Частично) неизползвани Ваучери не се възстановяват. Потребителят няма да получи възстановяване на сума, ако получи МПС-то късно или го върне по-рано от посочените дати и часове. Това важи и ако Потребителят не може да наеме МПС-то, защото не притежава съответните документи или не може да осигури депозит.
Article 14 Изменения или откази
14. 1. Откази и/ или изменения могат да се правят единствено чрез Даващия МПС под наем туроператор преди датата на получаване и часа върху Ваучера. Отказите и/ или измененията трябва да се съобщят преди началото на официалния Период. Потребителят може да промени резервацията от страницата „Моята резервация“ до 72 часа преди времето на вземане. След това само туроператорът на автомобили под наем може да направи това за потребителя до 48 часа преди вземане.
14. 2. Даващият МПС под наем туроператор няма да приема откази или изменения, за които Потребителят се е договорил с Наемодателя. Даващият МПС под наем туроператор няма да приема откази след началото на периода за получаване, посочен на Ваучера.
14. 3. Даващият МПС под наем туроператор няма да налага такси за измененията. Но разходите, възникнали в резултат на изменение на Поръчката (промяна на Период, клас на МПС-то, име на водач, номер на полета, и т.н.), ще бъдат таксувани.
14. 4. Тур операторът с рен-а-кар предлага на потребителите, които са приели опцията „Защита при отказ” възможността да се откажат след удръжка сума за „Защита при отказ”.
14. 5. Потребител, който не е закупил опция "Защита от анулиране", може да анулира резервацията. Ще бъде приложена такса за анулация от 25% от предплатената сума. Ако Потребителят отмени резервацията си в рамките на 48 часа от момента на получаването, както е посочено на ваучера, той няма да получи възстановяване на сумата от тур оператора по наемане на автомобила.
14. 6. Потребителят няма да получи възстановяване на сума, ако Периодът приключи преждевременно, получи МПС-то късно, не успее да се яви или откаже наема след началото на Периода. Възстановяване на сума в горните случаи няма да има, дори ако Потребителят е направил Застраховка "Защита при отказ".
14. 7. Опцията "Защита при отказ" и таксата за транзакцията не могат да бъдат възстановени.
14. 8. Ако резервацията се анулира поне 48 часа преди часа за вземане на автомобила, потребителят може да избере да получи Prepaid Credit, за да избегне 25% такса за анулиране. Prepaid Credit запазва пълната стойност на предплатеното от потребителя, която може да бъде използвана за следващо наемане от нашия уебсайт.
Article 15 Задължения на Потребителя
15. 1. Наемодателят може да държи Потребителя отговорен за (част от) всяка щета, причинена в резултат на инцидент по време на периода на наем, независимо дали това е въз основа на тези общи условия.
15. 2. Потребителят винаги трябва да уведомява Даващия МПС под наем туроператор за проблемите или оплакванията веднага и да предостави на Даващия МПС под наем туроператор възможност да намери подходящо решение. Ако Потребителят не изпълни горното задължение, той губи всяко право на плащане или възстановяване на сума.
15. 3. В случай на поява на механични проблеми, Потребителят трябва веднага да се свърже с фирмата за МПС под наем (телефонният номер е посочен в Договора). Местният Наемодател трябва да даде разрешение за извършване на поправки или да предостави МПС за подмяна.
15. 4. Потребителят трябва да спазва общите условия, които съответстват на Договора с Наемодателя и със законите на страната, в която е наето МПС-то.
15. 5. Наемодателят, независимо дали е въз основа на тези общи условия или не, може да държи отговорен Потребителя за разходите по глоби за паркиране и други глоби, наложени от местните власти.
15. 6. Потребителят трябва да предостави на туроператора на автомобили под наем правилното потребителско име, фамилия и данни за контакт (телефонен номер и имейл адрес).
Article 16 Задължения на Даващия МПС под наем туроператор
16. 1. В съответствие с определенията в член 2 от настоящите условия, Потребителят може да се обръща единствено към Даващия МПС под наем туроператор относно проблем, ако Даващият МПС под наем туроператор не е изпълнил задълженията си и това неизпълнение може да му се припише според закона, правните процедури или според това, което е логично да се очаква в контекста.
16. 2. Даващият МПС под наем туроператор категорично не е отговорен за загуба, щети или поправки, направени по МПС-то, закъснения или промени, дължащи се на граждански конфликти, технически проблеми, включително въздушен трафик, терористични актове, природни или ядрени бедствия, лоши метеорологични условия, отменени полети или банкрут на авиолинии и туристически организации.
16. 3. Даващият МПС под наем туроператор категорично не носи отговорност за Ваучери, които не могат да се използват, ако това е по вина на Потребителя, водача или трета страна. Включени в списъка са и невъзможността да се представи валидна и оригинална шофьорска книжка и документ за самоличност, представяне на шофьорска книжка, която не покрива изискванията на Наемодателя, без да се вземе в предвид минимална и максимална възраст на водача и отказ или невъзможност да се направи депозит.
16. 4. Общата отговорност на Даващия МПС под наем туроператор е ограничена до плащане за покриване на преки щети и няма да надвишава сумата, заплатена при направата на Резервацията.
16. 5. Плащания за елементи като допълнителна застраховка и опции, направени към Наемодателя на местно ниво, не се възстановят от Даващия МПС под наем туроператор.
Article 17 Спорове и приложимо законодателство
17. 1. Swiss law shall exclusively apply to all disputes about these general terms and conditions. All disputes between the User and the Car hire tour operator shall exclusively be put before the competent court in the region in which the Car hire tour operator is officially registered.
17. 2. Като цяло към договора между Наемодателя и Потребителя ще се прилагат законите на страната, в която МПС-то е дадено под наем. Прилаганият закон трябва да е записан в договора.
Клиентите ни обожават

Над 1 милион клиента ни се довериха да резервираме кола под наем за тях на най-добрата цена

Променете безплатно

До 48 часа преди вземане

Без допълнителни такси

Ние не калкулираме допълнителни такси като разходи за превод с кредитна карта или такса резервация