Ophaallocatie
 Andere inleverlocatie?
   Leeftijd bestuurder: 25-70
   Ik woon in: Verenigde Staten
Vergelijk autohuur

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de volgende betekenis:

Touroperator Autohuur De besloten vennootschap volgens Zwitsers recht, BookingMonkey Sàrl; handelende onder de namen BookingMonkey.com en HolidayCars.com; kantoorhoudende te Yens, Zwitserland.
Verhuurder Autoverhuurders zoals Avis, Hertz, Europcar, waarmee de uiteindelijke juridische overeenkomst met de Gebruiker tot stand komt.
Gebruiker De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via de Touroperator Autohuur een auto van een Verhuurder in bruikleen verkrijgt.
Opdracht De overeenkomst van Opdracht tussen de Gebruiker en Touroperator Autohuur voor het beschikbaar stellen van de auto en al hetgeen daarmee samenhangt.
Overeenkomst De overeenkomst tot bruikleen die de Gebruiker met de Verhuurder ter plekke sluit in verband met in bruikleen verkrijgen van de auto.
Periode Het aantal dagen waarvoor de auto is gereserveerd, waarbij een periode van 24 uur wordt beschouwd als 1 dag.
Reisbureau Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
Reservering De Reservering die een Gebruiker via de website van de Touroperator Autohuur maakt voor een auto van een Verhuurder.
Voucher De voucher die aan de Gebruiker door de Touroperator Autohuur wordt verstrekt na het doorlopen van het reserveringsproces. Dit is een bewijs van betaling en tevens het document waarmee de auto bij de Verhuurder opgehaald kan worden. Het kan tot maximaal 48 uur duren voordat de Verhuurder de aanvraag van de Gebruiker bevestigd.
Afkoop Annuleringskosten Het aanbod dat aan de Gebruiker tijdens het reserveren wordt gemaakt voor het afkopen van annuleringskosten.
Article 2 Algemene bepalingen
2. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Reservering service en bijkomende dienstverlening die de Touroperator Autohuur aan de Gebruiker aanbiedt, alsmede op alle rechtshandelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.
2. 2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de Touroperator Autohuur eenzijdig worden gewijzigd.
2. 3. De Gebruiker gaat een Opdracht aan met de Touroperator Autohuur om op de voor Gebruiker ingegeven locatie, Periode en categorie een auto beschikbaar te stellen. De Touroperator Autohuur draagt zorg voor de beschikbaarstelling op de condities die tot stand komen bij het aangaan van de Opdracht.
2. 4. De Gebruiker kan uitsluitend met een door de Touroperator Autohuur uitgegeven Voucher aanspraak maken op de dienst bij de Verhuurder conform de overeengekomen Reservering en deze algemene voorwaarden.
2. 5. De Touroperator Autohuur is geen partij bij de overeenkomst die gesloten wordt tussen de Gebruiker en de Verhuurder ten behoeve van hetfeitelijke gebruik van de auto. De Overeenkomst wordt ter plaatse, waar de auto aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Verhuurder afgesloten. Op deze overeenkomst is de lokale wet en regelgeving en / of het door de Verhuurder op deze overeenkomst toepasselijk verklaarde recht van toepassing.
2. 6. De rechten en plichten van de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de auto liggen vast in de juridische overeenkomst en de algemene voorwaarden van de desbetreffende Verhuurder. De Gebruiker wordt geacht de op die Overeenkomst toepasselijke voorwaarden vóór de ondertekening van dat contract te hebben doorgelezen en daarmee bekend te zijn.
2. 7. Indien de Gebruiker via een Reisbureau de Reservering bij de Touroperator Autohuur heeft ondergebracht en het Reisbureau vervolgens in gebreke blijft met de betaling, is de Touroperator Autohuur noch de Verhuurder gehouden uitvoering te geven aan de Opdracht en/of Overeenkomst.
2. 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2. 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
2. 10. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met de Touroperator Autohuur in strijd mochten zijn met enig toepasselijk dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Touroperator Autohuur vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
2. 11. Wanneer door de Touroperator Autohuur gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Gebruiker kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Touroperator Autohuur deze algemene voorwaarden soepel toepast.
2. 12. De Gebruiker dient de documenten van de huur tot zeker 8 weken na het aflopen van de Periode te bewaren. Claims van de Gebruiker bij de Touroperator Autohuur kunnen vertraging oplopen of niet in behandeling genomen worden bij het ontbreken van de juiste documenten.
2. 13. Het product welke de Gebruiker heeft geboekt zal op aanvraag zijn. Het kan tot maximaal 48 uur duren voordat de Verhuurder de aanvraag van de Gebruiker bevestigd.
Article 3 Betalingen
3. 1. De Gebruiker kan na afronding van de Reservering de betaling doen via diverse betaalmethoden, waaronder Creditcard, Paypal, iDeal etc. Indien de Gebruiker ervoor kiest de betaling op een later tijdstip af te ronden, verstuurt de Touroperator Autohuur nog enkele herinneringen om de betaling alsnog te voldoen. De mogelijkheid tot betaling op een later tijdstip laat onverlet dat wijzigingen en / of annuleringen slechts kunnen plaatsvinden conform hetgeen is bepaald in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
3. 2. Nadat betaling van de Gebruiker is bijgeschreven op een van de bankrekeningen van de Touroperator Autohuur, ontvangt de Gebruiker digitaal de Voucher. De Gebruiker dient de overeengekomen prijs te voldoen middels een van de betaalmethoden als aangegeven in het online reserveringsproces. Indien de Gebruiker in gebreke blijft met de betaling, is de Touroperator Autohuur noch de Verhuurder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
3. 3. Creditcardbetalingen worden verwerkt door het hoofdkantoor van de Touroperator Autohuur. Extra kosten als gevolg van internationale transacties of valuta schommelingen zijn voor rekening van de creditcard houder. De Touroperator Autohuur kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Article 4 Prijzen en opties
4. 1. De gepubliceerde prijzen zijn inclusief de door de Gebruiker gekozen auto categorie, ongelimiteerd aantal kilometers, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en schade verzekering en lokale belastingen. Indien er uitzonderingen van toepassing zijn, worden deze vermeld in de specifieke voorwaarden van de Verhuurder.
4. 2. De gepubliceerde prijzen op de website van de Touroperator Autohuur zijn exclusief kosten zoals brandstof, persoonlijke ongevallenverzekeringen, extra opties, toeslagen voor jonge bestuurders, toeslagen voor extra bestuurders en lokale heffingen. Deze kosten verschillen per Verhuurder en per locatie. Prijzen van ter plaatse gekochte artikelen kunnen variëren en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. De prijzen voor de extra opties, welke ter plaatse dienen te worden voldaan (bijvoorbeeld kinderzitjes) zijn exclusief lokale belasting.
4. 3. Alle extra opties, zoals kinderzitjes, imperialen, navigatiesystemen, mobiele telefoons en andere extra's zijn op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid. Voor het gebruik van deze opties wordt door de meeste Verhuurders ter plaatse een toeslag berekend. Indien het extra gehuurde niet wordt gebruikt of opgehaald ten tijde van Periode , blijft de vergoeding van deze extra optie in de Reservering van toepassing.
Article 5 Prijsaanpassingen
5. 1. De Touroperator Autohuur behoudt zich het recht voor om eventuele aanpassingen in prijs door te voeren. Prijsaanpassingen zullen niet van toepassing zijn op reeds bevestigde Reserveringen, tenzij het gaat om prijsaanpassingen als gevolg van veranderde voorwaarden en/of gewijzigde lokale belastingen/lokale kosten waar de Touroperator Autohuur geen invloed op heeft of wanneer de Verhuurder niet langer aan zijn/haar plichten kan voldoen en waardoor de Touroperator Autohuur genoodzaakt is om deze extra kosten of prijsverhoging door te belasten.
5. 2. Kosten van extra opties die ter plaatse betaald dienen te worden, lokale toeslagen en verplichte vergoedingen kunnen variëren en zijn onderhevig aan veranderingen. De kosten zijn slechts een indicatie, omdat het daadwerkelijke bedrag gedurende de Reservering tot en met het afhalen van de auto nog kan veranderen.
5. 3. Bestaande Reserveringen met evident onjuiste prijsvermeldingen kunnen door de Touroperator Autohuur geannuleerd worden, waarbij het bedrag gerestitueerd wordt.
Article 6 Gelijkwaardige voertuigen
6. 1. De voertuigen zoals genoemd op de website van de Touroperator Autohuur of in de Reserveringsbevestiging vertegenwoordigen een categorie. Het merk en model als aangegeven in de Reserveringsbevestiging zijn slechts voorbeelden en kunnen afwijken van de daadwerkelijk ter beschikking gestelde auto door de Verhuurder aan de Gebruiker ten tijde van het ophalen. De Verhuurder kan zich op grond van zijn algemene voorwaarden mogelijk het recht voorbehouden om de Gebruiker te voorzien van een alternatief uit dezelfde categorie welke is bepaald door het aantal passagiersplaatsen, aantal deuren, transmissie en brandstof.
Article 7 Waarborg
7. 1. De Verhuurder verplicht de Gebruiker in de meeste gevallen een waarborgsom te betalen welke gelijk is aan het eigen risico, de kosten van een volle tank brandstof en andere bijkomende kosten die tijdens de Periode ontstaan. De waarborg dient in die gevallen te worden achtergelaten door middel van een creditcard op naam van de hoofdbestuurder. Een deposito in contanten kan worden geweigerd. Voor sommige categorieën kan een tweede creditcard, op naam van de Gebruiker, verplicht zijn om aan de waarborg te voldoen.
7. 2. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Gebruiker een door de Verhuurder geaccepteerde creditcard te tonen, de Touroperator Autohuur heeft hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende betaalkaarten die mogelijk niet worden geaccepteerd zoals, pinpassen en Visa Electron kaarten en variaties op dergelijke betaalkaarten.
Article 8 Ophalen van de auto
8. 1. Om de auto te kunnen ophalen dient de Gebruiker in het bezit te zijn van de volgende documenten: legitimatie in de vorm van een paspoort of ID-kaart, een geldig rijbewijs, de Voucher en een creditcard op naam van de hoofdbestuurder. De Gebruiker dient zorg te dragen dat de naam van de Gebruiker op de Voucher en de legitimatie overeenkomen. De Gebruiker kan ook worden verplicht een internationaal rijbewijs te tonen. Raadpleeg de de wegenwacht om na te vragen of een internationaal rijbewijs noodzakelijk kan zijn. Op enkele bestemmingen kan de Verhuurder de Gebruiker verplichten een kopie van een rekeningafschrift of overig bewijs te tonen waar het huisadres van de Gebruiker op vermeld staat.
8. 2. Op de meeste luchthavens bevindt zich een balie in de aankomsthal of net daarbuiten. Indien dit niet het geval is, wordt de Gebruiker opgewacht door een vertegenwoordiger van de Verhuurder (Meet and Greet) of brengt een shuttlebus de Gebruiker naar het verhuurstation. De exacte gegevens staan op de Voucher vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de instructies zoals vermeldt op de Voucher correct op te volgen.
Article 9 Inleveren van de auto
9. 1. Aan het einde van de Periode dient de Gebruiker de auto op de juiste plaats, zoals aangegeven op de Overeenkomst, en het juiste tijdstip onbeschadigd terug te brengen. De Gebruiker dient er tevens voor te zorgen dat de auto bij hetzelfde verhuurbedrijf teruggebracht wordt als waar deze ook is opgehaald.
Article 10 Vertragingen
10. 1. Het is belangrijk dat de Gebruiker de Touroperator Autohuur voor vertrek voorziet van het vluchtnummer. De Verhuurder kan met de juiste vluchtgegevens rekening houden met vluchtvertragingen.
10. 2. Wanneer de Gebruiker een vertraging heeft opgelopen waardoor zij misschien het ophaaltijdstip mist, dient de Gebruiker contact met de Touroperator Autohuur of met de Verhuurder op te nemen. De contactgegevens staan vermeld op de Voucher.
10. 3. Indien de Touroperator Autohuur noch de Verhuurder worden geïnformeerd, kan het voorkomen dat de Verhuurder de auto aan iemand anders verhuurd na afloop van een door de Verhuurder gehanteerde wachtperiode. Deze wachtperiode is per Verhuurder verschillend en niet vooraf bij de Touroperator Autohuur bekend. Als de auto alleen na sluitingstijd kan worden opgehaald door de vertraging, kan de Verhuurder aan de Gebruiker een "buiten kantooruren vergoeding" in rekening brengen (ook wel “Out of hours service” of “Meet late arrival” genoemd).
Article 11 Inzittenden verzekering
11. 1. Ook wel persoonlijke ongevallenverzekering genoemd. De meeste reisverzekeringen bieden dekking voor persoonlijke ongevallen (controleer dit voor vertrek). Indien dit niet is opgenomen in de reisverzekering, kan de Gebruiker deze verzekering bij aanvang van de Periode afsluiten bij de Verhuurder.
Article 12 Kwaliteitscontrole
12. 1. Indien problemen en klachten ontstaan zal de Touroperator Autohuur de nodige inspanningen doen om dit op te lossen. De Gebruiker dient de Touroperator Autohuur direct na het ontstaan van een probleem of klacht, te informeren, zodat de Touroperator Autohuur in staat wordt gesteld om een passende oplossing te vinden.
12. 2. Als de Gebruiker, om welke reden dan ook, niet tevreden is met de auto, is zij verplicht dit direct, ter plaatse bij de Verhuurder en tevens bij de Touroperator Autohuur, kenbaar te maken. Het is niet mogelijk voor de Touroperator Autohuur om een claim over de toestand van de auto af te handelen als de Periode reeds is afgelopen en de Touroperator Autohuur geen eerdere melding van het probleem heeft ontvangen. Indien aangeboden alternatieven door de Verhuurder door Gebruiker worden geaccepteerd, zonder tussenkomst van de Touroperator Autohuur, kunnen achter niet gereclameerd worden.
12. 3. De Gebruiker kan schriftelijk (brief, email of fax), binnen veertien dagen na afloop van de Periode, een schriftelijke klacht indienen bij de Touroperator Autohuur, waarbij de Gebruiker een kopie van de Overeenkomst en alle relevante bonnen en facturen mee dient te sturen.
Article 13 Restitutie
13. 1. Er wordt geen restitutie verleend voor (gedeeltelijk) ongebruikte Vouchers. De Gebruiker ontvangt geen vergoeding wanneer zij de auto later afhaalt of eerder terugbrengt dan de opgegeven data en tijden. Dit geldt ook wanneer de Gebruiker de auto niet kan huren omdat zij niet in het bezit is van de juiste officiële documenten of als niet in staat is om de borg te voldoen.
Article 14 Wijzigen en annuleren
14. 1. Annuleringen en / of wijzigingen kunnen alleen via de Touroperator Autohuur worden gemaakt, vóór de ophaaldatum en tijd op de Voucher. Annuleringen en / of wijzigingen moeten worden gemeld voordat de officiële Periode begint. De gebruiker kan de reservering wijzigen via de pagina ''Mijn reservering'' tot 72 uur voor de ophaaltijd. Daarna kan alleen de Touroperator Autohuur dit voor de Gebruiker doen tot 48 uur voor het ophalen.
14. 2. De Touroperator Autohuur aanvaardt geen annuleringen of wijzigingen die de Gebruiker overeen is gekomen met de Verhuurder. De Touroperator Autohuur aanvaardt tevens geen annuleringen na het ophaaltijdstip zoals vermeld op de Voucher.
14. 3. De Touroperator Autohuur berekent geen wijzigingskosten. Kosten welke door het wijzigen van de Reservering worden veroorzaakt (aanpassing Periode, categorie auto, bestuurdernaam, vluchtnummer etc.) kunnen echter wel in rekening gebracht worden.
14. 4. De Touroperator Autohuur zal de Gebruiker welke voor de optie "Afkoop Annulering" heeft gekozen de mogelijkheid bieden om de reservering te annuleren na het afschrijven van de "Afkoop Annulering".
14. 5. De gebruiker die geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan de reservering annuleren. Er worden annuleringskosten van 25% van de aanbetaling in rekening gebracht. Als de gebruiker zijn reservering binnen 48 uur voor de ophaaltijd (zoals vermeld op de voucher) annuleert, ontvangt deze geen restitutie van de autoverhuurder.
14. 6. De Gebruiker ontvangt geen restitutie als de Periode voortijdig eindigt, de auto te laat ophaalt, zij niet op komt dagen of zij de huur na begin van de Periode annuleert. Restitutie is in bovenstaande gevallen tevens uitgesloten wanneer de Gebruiker de "Afkoop Annuleringskosten" heeft afgesloten.
14. 7. De "Afkoop Annuleringskosten" en transactietoeslag kunnen niet worden terugbetaald.
14. 8. Als de reservering ten minste 48 uur voor het ophaaltijdstip wordt geannuleerd, kan de klant er voor kiezen om een Prepaid Credit te ontvangen om de annuleringskosten, twv 25% van de aanbetaling, te vermijden. De aanbetaling van de klant wordt door de Prepaid Credit opgeslagen voor een toekomstige reservering die via de website door de klant wordt geplaatst.
Article 15 Aansprakelijkheid Gebruiker
15. 1. Voor eventuele schade welke ontstaat als gevolg van een incident tijdens de huurperiode, zal de Verhuurder de gebruiker, al dan niet op grond van zijn algemene voorwaarden, mogelijk aansprakelijk stellen voor (een gedeelte van) de schade.
15. 2. De Gebruiker dient Touroperator Autohuur te allen tijde in kennis te stellen van problemen of klachten op het moment dat deze ontstaan en Touroperator Autohuur de mogelijkheid te bieden een passende oplossing te vinden. Indien de Gebruiker aan bovenstaande niet voldoet, verliest deze ieder recht op vergoeding of restitutie.
15. 3. In het geval van mechanische problemen dient de Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met het verhuurbedrijf, het telefoonnummer staat vermeld in de Overeenkomst. Toestemming voor reparatie of een vervangende auto dient te worden gegeven door de lokale Verhuurder.
15. 4. De Gebruiker dient zich te houden aan de algemene voorwaarden van de Overeenkomst tussen haar en de Verhuurder alsmede aan de wetten van het land waar de auto wordt gehuurd.
15. 5. De Verhuurder kan de Gebruiker, al dan niet op grond van zijn algemene voorwaarden, mogelijk aansprakelijk stellen voor de kosten van parkeerboetes en overige boetes opgelegd door de lokale autoriteiten.
15. 6. De Gebruiker dient de Touroperator Autohuur te voorzien van de juiste Gebruiker naam, achternaam en contactgegevens (telefoonnummer en emailadres).
Article 16 Aansprakelijkheid Touroperator Autohuur
16. 1. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 2 van de onderhavige voorwaarden kan de Gebruiker de Touroperator Autohuur uitsluitend aanspreken indien de Touroperator Autohuur tekortgeschoten is in haar taak en deze tekortkoming te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening zouden komen.
16. 2. De Touroperator Autohuur is in het bijzonder niet aansprakelijk voor verlies, schade of wijzigingen aan de auto, vertragingen of veranderingen veroorzaakt door civiele conflicten, bedrijfstechnische dilemma's inclusief luchtverkeer, terroristische activiteiten, natuurlijke of nucleaire rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, geannuleerde vluchten of faillissementen van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties.
16. 3. De Touroperator Autohuur aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor Vouchers die niet kunnen worden gebruikt zover de oorzaak bij de Gebruiker, bestuurder of derden ligt. Onder deze oorzaken vallen onder meer het niet kunnen overleggen van een geldig en origineel rij- en identiteitsbewijs of het overleggen van een rijbewijs dat niet aan de voorwaarden van de Verhuurder voldoet, het niet in acht nemen van de minimum- of maximumleeftijd van de bestuurder en het weigeren of niet kunnen voldoen van de borgstelling.
16. 4. De totale aansprakelijkheid van de Touroperator Autohuur is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de bij de Reservering betaalde prijs.
16. 5. Vergoedingen, zoals extra verzekeringen en opties, die ter plaatse betaald zijn aan de Verhuurder worden nimmer door de Touroperator Autohuur gerestitueerd.
Article 17 Geschillen en toepasselijk recht
17. 1. Op alle geschillen over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Zwitserse recht van toepassing. Op alle tussen Gebruiker en de Touroperator Autohuur ontstane geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire vestigingsplaats van Touroperator Autohuur is gelegen.
17. 2. Op de afgesloten Overeenkomst tussen Verhuurder en Gebruiker zal over het algemeen het recht van toepassing zijn van het land waar de auto ter beschikking wordt gesteld. Het toepasselijk recht zal ter plaatse in de Overeenkomst staan vermeld.
Tevreden klanten

Meer dan 1 miljoen klanten vertrouwden ons de beste autohuur deal voor ze te reserveren

Gratis wijzigen

Tot 48 uur voor het ophaaltijdstip

Geen bijkomende kosten

We rekenen nooit extra kosten zoals betalings- of reserveringskosten